สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai ที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี คุณอภิชย์รักไพฑูรย์นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระ บรมราชูปถัมภ์คุณศุข โพธิกุล อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และนายทะเบียน และคุณวิรัช บรรจงรักษ์ กรรมการบริหารฝ่ายท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นตัวแทนจากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ จาก กรุงเทพ (ส.น.ญ.) เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ Mr. HIGUCHI Keiichi กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ Mr. SHINZEKI Hiromi กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังได้รับความ กรุณาจาก Mr. HORIKOSHI Hisao กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มาให้การบรรยายพิเศษเรื่อง “ตัวเลขบอกอะไร ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น – 数字やランキングに基づく日タイ比較.” ซึ่งเป็นความรู้ใน แง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับตัวเลข ทางเศรษฐกิจและการเมือง ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ทำให้ บรรยากาศในการประชุมครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นการกระชับความสัมพันธ์และสานสัมพันธ์ อันดียิ่งขึ้น

ผศ. ปพนธีร์ปัญโญ ประธานสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาภาคเหนือ อ.มาลินี วรรณวงศ์ รองประธานฝ่ายพัฒนาองค์กรและเหรัญญิก และ ผศ.ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล เลขาธิการสมาคมฯ ได้รายงานการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ตลอดปีที่ผ่านมา (พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565) ซึ่งได้รับคำติชมและข้อเสนอแนะมากมายจากสมาชิกฯ เพื่อ นำมาปรับใช้กับการทำงานของสมาคมฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยในช่วงท้ายของงาน มีการมอบโล่เกียรติยศแก่ กรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สาขาภาคเหนือ ที่เสียสละและอุทิศเวลาทำงานให้กับสมาคมฯ มามากกว่า 10 ปีจำนวน 5 ท่าน คือ 1. น.อ. ปรเมษฐ์ศิริตานนท์รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ผศ.ดร.ภก. สมจริง รุ่งแจ้ง กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ 3. อ. จุฬาลักษณ์โคบายาชิกรรมการบริหารฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาภาษา 4. คุณเก่ง หาญวิริยะพันธ์กรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ผศ.ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล เลขาธิการ

ไฟล์รายละเอียดและภาพประกอบ ที่นี่