จากที่นักเรียนเก่าญี่ปุ่นในเชียงใหม่กลุ่มหนึ่งได้ปรึกษากัน และมีความเห็นว่าในภาคเหนือมีผู้เคยไปศึกษา, วิจัย. ดูงาน, ฝึกงาน และประกอบธุรกิจต่างๆ ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากน่าจะได้รวมกลุ่มเพื่อทำความรู้จักกัน และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป และโดยความเห็นชอบของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) จึงได้แต่งตั้งกรรมการก่อตั้ง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สาขาภาคเหนือ (ชื่อในขณะนั้น) ประกอบด้วย นายแพทย์ถาวร รัตนศิริ ประธานกรรมการ, ดร.มงคล เอี่ยมสำอางค์, ดร.สุชาติ จิรพรเจริญ, คุณอภิชาติ สุจริตรักษ์, คุณจันทน์ดี ชัยรัตน์ และคุณนาฎยา ตนานนท์ เป็นกรรมการ

สำหรับสถานที่ ได้ขออนุญาตคุณอภิชาติ สุจริตรักษ์ ใช้สถานที่บริษัทนิดาทัวร์ ถนนท่าแพ เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว ของสาขาภาคเหนือ ต่อมาได้หาอาคารที่ทำการสาขาภาคเหนือฯ เป็นการถาวร ซึ่งได้เช่าอาคารใกล้ศาลากลางเก่าด้านเหนือ โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก The Japanese Goodwill Foundation ในการตกแต่งสถานที่ และจาก ส.น.ญ. ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เกี่ยวกับชื่อสาขาภาคเหนือนั้น ทางส.น.ญ.ได้แจ้งว่า เห็นควรให้ใช้ชื่อใหม่ดังนี้คือ สำนักงานภาคเหนือ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ภ.น.) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Northern Regional Office, Old Japan Students’ Associations, Thailand และใช้ “ประธานสำนักงานภาคเหนือฯ” แทนคำว่า “นายกสาขาฯ” สำนักงานภาคเหนือฯ

สำนักงานภาคเหนือได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2530 โดย Mr. Takeo Fukuda อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและภริยาได้ให้เกียรติเป็นประธาน สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สำนักงานภาคเหนือ ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกทุก 2 ปี โดยมีโครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคเหนือมากมาย