ประกาศห้องสอบและข้อปฏิบัติและมาตรการ
ในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU)
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ณ ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ ตึก HB7 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565

ข้อปฏิบัติและมาตรการในวันสอบ
1. จะจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามสอบ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทุกกรณี
2. ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่สามารถสวมเฟสชิลด์อย่างเดียวได้ อย่างไรก็ดี ผู้เข้าสอบสามารถสวมหน้ากากอนามัย และสวมเฟสชิลด์อีกชั้นหนึ่งได้ โดยจะต้องจัดเตรียมมาเอง
3. หากผู้เข้าสอบมาสายกว่าเวลาที่กำหนดหรือขาดสอบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ผู้เข้าสอบจะไม่สามารถขอให้จัดสอบใหม่หรือขอค่าสมัครสอบคืนได้ ดังนั้น ผู้เข้าสอบควรตรวจสอบข้อมูลการเดินทางล่วงหน้าและเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามสอบ
4. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ การเตือนภัยต่างๆ สถานการณ์ความไม่สงบ สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น คณะทำงานฯ จะประเมินสถานการณ์ หากพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ จะประกาศยกเลิกการสอบ โดยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่สุดหน้าเว็บไซต์ และจะพยายามสุดความสามารถที่จะติดต่อให้ผู้สมัครสอบรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ
ประกาศรับสมัครสอบ EJU  ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

 


ประกาศห้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ศูนย์สอบเชียงใหม่
The 1st Japanese Language Proficiency Test 2022
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

 
1. ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ ตึกHB7
(Faculty of Humanities, HB7) และ
2. คณะเศรษฐศาสตร์ ตึกECB1
(Faculty of Economics, ECB1)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
📌📌 ***สำหรับชื่อที่ปรากฏในประกาศห้องสอบ
ไม่มีผลต่อการออกใบรับรอง
เนื่องจากใบรับรองจะอิงจากข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัครเท่านั้น***

N4 และ N5 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 08.30 น.(สอบช่วงเช้า)

N1, N2 และ N3 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 13.00 น.(สอบช่วงบ่าย)

ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N1
ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N2
ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N3
ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N4
ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N5

 

การขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

รอบสอบเดือน ก.ค. 63

link -> https://forms.gle/q4xpY7Y6wxX24n2Z6

รอบสอบเดือน ก.ค. 64

link -> https://forms.gle/GbFBYrGEbpN4ewvA6

รอบสอบเดือน ธ.ค. 64

link -> https://forms.gle/jCB5DesdQ8inSuia8link


 

 

 

โทร. 053-272-331, 080-491-1298
จันทร์ - ศุกร์ 10:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 16:00 น.