ประกาศยกเลิกการสอบและการขอคืนเงินค่าสมัคร

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ณ ศูนย์สอบเชียงใหม่

Announcement of Cancellation and Refund of Test Fee of

Japanese Language Proficiency (JLPT) of December 2021

in Chiang Mai 


 


โทร. 053-272-331, 080-491-1298
จันทร์ - ศุกร์ 10:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 16:00 น.